กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

Yhteystiedot: Thaimaan suurlähetystö, Helsinki

KANSLIA (viranomaisille) 

Käyntiosoite:   Lönnrotinkatu 7 B 12, 00120 Helsnki  

Käynti  9.00-12.00 sekä 13.00-16.30
Puh. +358 9 612 26415, +358 50 590 3560    Fax. +358 9 612 26466 Email:chancery@thaiembassy.fi

Asiakaspalvelu (paikallista aikaa):

Käyntiosoite:   Lönnrotin Puistikko 5 A 2, 00120 Helsnki  

Viisumiasiat, konsuli-, passi- ja laillistamisasiat
Asiakaspalveluaika: ma-pe 9.00-12.00

Puh. +358 9 612 2640   Puhelinaika: ma-pe 13.30-16.00

Sähköposti:  

- viisumi asiat: visa@thaiembassy.fi

- passi-, laillistamis-  ja konsuliasiat: consular@thaiembassy.fi

Verkkosivut: www.thaiembassy.org/helsinki