เอกอัครราชทูตฯ เยือนเมือง Lappeenranta อย่างเป็นทางการ สำรวจตลาดร้านขายสินค้า อาหารและเครื่องปรุงของไทยในเมือง Lappeenranta ตลอดจนเยี่ยมเยียนชุมชมไทยที่มารับบริการในโครงการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตฯ เยือนเมือง Lappeenranta อย่างเป็นทางการ สำรวจตลาดร้านขายสินค้า อาหารและเครื่องปรุงของไทยในเมือง Lappeenranta ตลอดจนเยี่ยมเยียนชุมชมไทยที่มารับบริการในโครงการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มี.ค. 2566

| 926 view

เอกอัครราชทูตฯ เยือนเมือง Lappeenranta อย่างเป็นทางการ ❄️
ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ น.ส. ชวนาถ ทั่งสัมพันธ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ พร้อมเจ้าหน้าที่เยือนเมือง Lappeenranta อย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้ นาย Kimmo Jarva นายกเทศมนตรีเมือง Lappeenranta ให้การต้อนรับ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมือง Lappeenranta โดยเฉพาะการพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green City) โดยการนำรูปแบบ (Bio-Circular-Green Economy) เข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของไทย ทั้งนี้ นาย Ilkka Räsänen ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง ได้นำเสนอแนวทางการปฏิบัติการเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์บรรลุตามเป้าประสงค์

ทั้งนี้ เมือง Lappeenranta ได้รับรางวัล “European Green Leaf Award” ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งคัดเลือกโดยสหภาพยุโรป (EU)

ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้สำรวจตลาดร้านขายสินค้า อาหารและเครื่องปรุงของไทยในเมือง Lappeenranta ตลอดจนเยี่ยมเยียนชุมชมไทยที่มารับบริการในโครงการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เมืองนี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ