บัตรประชาชนไทย

บัตรประชาชนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ค. 2565

| 13,777 view

การขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

         ชื่อ-นามสกุลในบัตรประชาชนจะใช้ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ของผู้ขอที่ประเทศไทย โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับข้อมูลในประเทศฟินแลนด์/เอสโตเนีย หากผู้ยื่นคำร้องต้องการขอบัตรประชาชนใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสหรือการหย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่ไทยก่อนที่จะขอทำบัตรประชาชน 

                 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 09.00-12.00 น. กรุณานัดหมายเวลาก่อนเป็นการล่วงหน้า โดยส่ง SMS ไปที่หมายเลข +๓๕๘ ๔๕ ๑๘๓๕๙๐๐ แจ้งชื่อและวันที่ประสงค์จะจองเวลา 

                  1. หลักเกณฑ์

    1.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและเคยทำบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อนเท่านั้น ทั้งนี้ หากเป็นกรณีการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก จะต้องดำเนินการที่ประเทศไทยเท่านั้น  

    1.2  มีอายุไม่น้อยกว่า 7 ปี บริบูรณ์                           

    1.3  ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

                             1.4  มีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์/เอสโตเนีย

                   2. หลักฐาน

                             2.1  คำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง แบบฟอร์มสำหรับกรอก Download ที่นี่

                             2.2  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเหลือง

                             2.3  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม

                             2.4  หลักฐานแสดงการมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์/เอสโตเนีย  เช่น Virkatodistus หรือ Kela-kortti  หรือ Oleskelulupa/ Residence permit หรือ Henkilökortti/ID card

                             2.5 หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางไทย

                   3. ค่าธรรมเนียม      

                             3.1 กรณีขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เนื่องจากบัตรหมดอายุ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

                             3.2 กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย ชำรุด หรือขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม เสียค่าธรรมเนียม 5 ยูโร

                   4. ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง เนื่องจากต้องถ่ายรูป และพิมพ์ลายนิ้วมือ

                   5. กรณีบัตรหายไม่ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องถิ่น แต่ต้องมี สำเนาทะเบียนบ้านและหนังสือเดินทางไทยมาแสดง