บัตรประชาชนไทย

บัตรประชาชนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ก.พ. 2566

| 18,389 view

การขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

         ชื่อ-นามสกุลในบัตรประชาชนจะใช้ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ของผู้ขอที่ประเทศไทย โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับข้อมูลในประเทศฟินแลนด์/เอสโตเนีย หากผู้ยื่นคำร้องต้องการขอบัตรประชาชนใหม่เนื่องจากมีการเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสหรือการหย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่ไทยก่อนที่จะขอทำบัตรประชาชน 

                 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 09.00-12.00 น. กรุณานัดหมายเวลาก่อนเป็นการล่วงหน้า โดยส่ง SMS ไปที่หมายเลข +๓๕๘ ๔๕ ๑๘๓๕๙๐๐ โดยแนบรูปบัตรประจำตัวประชาชนไทย และเอกสารแสดงถิ่นพำนักในฟินแลนด์/เอสโตเนียไปด้วย

                  1. หลักเกณฑ์

    1.1 ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและเคยทำบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อนเท่านั้น ทั้งนี้ หากเป็นกรณีการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก จะต้องดำเนินการที่ประเทศไทยเท่านั้น  

    1.2  มีอายุไม่น้อยกว่า 7 ปี บริบูรณ์                           

    1.3  ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

                             1.4  มีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์/เอสโตเนีย

                   2. หลักฐาน

                             2.1  คำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง แบบฟอร์มสำหรับกรอก Download ที่นี่

                             2.2  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเหลือง

                             2.3  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม

                             2.4  หลักฐานแสดงการมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์/เอสโตเนีย  เช่น Virkatodistus หรือ Oleskelulupa/ Residence permit หรือ Henkilökortti/ID card ***หมายเหตุ ชื่อและนามสกุลในหลักฐานต้องตรงตามบัตรประชาชนไทย

                             2.5 Virkatodistus  จาก Maistraatti ฉบับภาษาอังกฤษ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่น ชื่อ หรือนามสกุล ไม่ตรงตามบัตรประชาชนปัจจุบัน

                             2.6 หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทย เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางไทย

                   3. ค่าธรรมเนียม      

                             3.1 กรณีขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เนื่องจากบัตรหมดอายุ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

                             3.2 กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย ชำรุด หรือขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม เสียค่าธรรมเนียม 5 ยูโร

                   4. ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง เนื่องจากต้องถ่ายรูป และพิมพ์ลายนิ้วมือ

                   5. กรณีบัตรหายไม่ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องถิ่น แต่ต้องมี สำเนาทะเบียนบ้านและหนังสือเดินทางไทยมาแสดง