การแจ้งเกิดบุตร

การแจ้งเกิดบุตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ค. 2565

| 14,848 view

การแจ้งเกิดเพื่อขอสูติบัตรไทย

หลักเกณฑ์ในการแจ้งเกิดเพื่อขอสูติบัตรไทยสำหรับเด็กที่เกิดในประเทศฟินแลนด์

1.       บุตรที่จะได้สัญชาติไทยจะต้องเป็นบุตรที่เกิดจากบิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

2.       บิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นที่จะสามารถแจ้งเกิดเพื่อขอสัญชาติไทยให้บุตรได้ยกเว้นบิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทยเสียชีวิตและจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฏหมายบิดาหรือมารดาที่เป็นชาวต่างชาติสามารถแจ้งเกิดบุตรได้ 

3.       ถ้าบิดามีสัญชาติไทยแต่มารดาเป็นชาวต่างชาติ ต้องจดทะเบียนสมรสกันบิดาจึงจะแจ้งเกิดบุตรได้

4.       กรณีที่บิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสที่ประเทศฟินแลนด์/เอสโตเนีย บิดาและมารดาต้องแจ้งบันทึกสถานะภาพทางการสมรสที่ ที่ว่าการอำเภอที่ภูมิลำเนาของตนเองก่อน

เอกสารประกอบการแจ้งเกิด

1.       คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด กรอกข้อความให้ครบถ้วนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

2.       รูปถ่ายสีของบุตรจำนวน 1 รูป ถ่ายหน้าตรงชัดเจน ฉากหลังรูปเป็นสีอ่อน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

3.       เอกสารแสดงสถานะภาพบุคคลของบุตรภาษาอังกฤษ (Virkatodistus/Extracts from the population register) ที่ระบุ ชื่อ วันเดือนปีเกิดของบุตร ชื่อ และ สัญชาติของบิดา มารดา ต้องเป็นฉบับจริงจากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น (Digi- ja väestötietovirasto/Maistraatti) และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์ (Ulkoasiainministeriö) ตั้งอยู่ที่ Helsinki ข้อมูลติดต่อกรุณาตรวจสอบที่ https://um.fi/yhteystiedot (Asiakirjojen laillistaminen) เบอรโทรศัพท์ +358 295 16001 หรือกระทรวงต่างประเทศของเอสโตเนีย (the consular department of the Ministry of Foreign Affairs) ที่อยู่ Lauteri 2, Tallinn เบอร์โทรศัพท์ 6377 440

4.       สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5.       สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาที่มีสัญชาติไทยพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  

6.       สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา ในกรณีที่สมรสในต่างประเทศกรุณาแนบเอกสารบันทึกสถานภาพสมรส (คร.22) ที่ออกโดยอำเภอตามทะเบียนบ้านของท่าน

7.       หนังสือรับรองการเกิดของบุตรจากโรงพยาบาล ที่มีข้อมูล เวลาเกิด วัน เดือน ปีเกิด น้ำหนักแรกเกิด ชื่อมารดา และ ชื่อโรงพยาบาล หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว จะต้องแนบ Synnytyskertomus มาด้วย 

8.       หนังสือรับรองบุตรที่ออกโดยสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น (Maistraatti) (ในกรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรส)

9.       บันทึกสอบปากคำในกรณีที่บิดาและมารดาไม่สมรสและประสงค์จะให้บุตรใช้นามสกุลของบิดา
          บันทึกสอบปากคำในกรณีที่บิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสและประสงค์จะให้บุตรใช้นามสกุลของมารดา

10.     บันทึกสอบปากคำกรณีที่ไม่ประสงค์จะระบุชื่อบิดา

11.     ซองส่งกลับขนาด A4 พร้อมแสตมป์เพื่อส่งสูติบัตรกลับทางไปรษณีย์  

คำแนะนำ

1.       โปรดส่งเอกสารแจ้งเกิดมาที่ Royal Thai Embassy, Lönnrotin Puistikko 5 A 2, 00120 Helsinki  ทางไปรษณีย์

2.       หากประสงค์จะขอทำหนังสือเดินทางให้บุตรกรุณากรอกคำร้องขอหนังสือเดินทางแนบมาด้วย

3.       กรณีมีความประสงค์จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรติดต่อ +358 50 387 6207 หรือทางอีเมล[email protected]

การเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านในประเทศไทย

สถานที่ยื่นคำร้อง สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ประสงค์จะเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้าน

ผู้ยื่นคำร้อง คือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อถ้าผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้เยาว์ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ยื่น

หลักฐานประกอบ

1.       สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่จะเพิ่มชื่อ

2.       บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง(ถ้ามี)และของบิดามารดากรณีผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้เยาว์

3.       หลักฐานการเกิดของผู้ขอเพิ่มชื่อคือสูติบัตรที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต

4.       หนังสือเดินทางไทยของผู้ขอเพิ่มชื่อ(เด็ก)

5.       พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้

หมายเหตุ หากพบข้อผิดพลาดในสูติบัตรที่ออกโดยทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กรุณาดาวน์โหลดคำร้องขอแก้ไขรายการสูติบัตร ดาวน์โหลดที่นี่ พร้อมแนบสูติบัตรฉบับจริง สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำร้องและซองติดแสตมป์ส่งกลับ มายังสถานเอกอัครราชทูต เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป