หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือให้ความยินยอม

หนังสือมอบอำนาจ และหนังสือให้ความยินยอม

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ธ.ค. 2565

| 24,478 view

หนังสือมอบอำนาจและหนังสือให้ความยินยอม

              การทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือให้ความยินยอม ผู้มอบอำนาจหรือผู้ให้ความยินยอม ต้องมาดำเนินการด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตระหว่างเวลา 09.00-11.30 น. กรุณาจองเวลาโดยส่งอีเมลและแจ้งความประสงค์ไปที่ [email protected]

เอกสารประกอบ

1.   หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยพร้อมสำเนา จำนวน 1ชุด

2.   คำร้องขอนิติกรณ์ 1 ฉบับ กรอกรายละเอียดครบทุกช่อง  ดาวน์โหลดที่นี่

3.   แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอม กรอกข้อความครบถ้วนยกเว้น การลงลายมือชื่อให้มาทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

4.  ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 15 ยูโร เมื่อได้รับเอกสารและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อทางอีเมล์เพื่อชำระค่าธรรมเนียมโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร

คนไทยในต่างประเทศสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่กงสุลรับรองลายมือชื่อในการทำหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอมในเรื่องต่างๆ เช่น

1. การขอหนังสือรับรองสถานภาพทางการสมรส (รับรองความเป็นโสด) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

2. การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวและการขอเปลี่ยนนามสกุลภายหลังการจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าในต่างประเทศ   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

3. การขอเปลี่ยนชื่อตัว การขอตั้งชื่อรอง หรือการแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทั่วไป   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

4. การขอรับรองเอกสารที่สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

5. การขอรับรองเอกสารฉบับเเปลที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

6. การขอคัดสำเนาเอกสารต่างๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส  ใบสำคัญการหย่า เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล และอื่นๆ  ใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทั่วไป   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

7. การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร  ใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทั่วไป   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

    การขอแก้ไขรายการในสูติบัตรที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

8. การขอหนังสือเดินทางให้บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

9. การทำหนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน หรือห้องชุด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจเรื่องที่ดิน หรือห้องชุด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ 

10. เรื่องเกี่ยวกับธนาคาร และ เรื่องอื่นๆ ทั่วไป ใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทั่วไป   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

11. การขอหนังสือรับรองความประพฤติ  ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากที่นี่

12. การขอหนังสือยินยอมให้บุตรมีหนังสือเดินทาง  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่  

13. การขอหนังสือแสดงอำนาจในการปกครองบุตรเพียงฝ่ายเดียว (ป.ค.14)   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

14. การขอหนังสือยินยอม  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

15. การขอวีซ่าให้บุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

16. การขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางออกนอกประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข +358 50 387 6207 หรือ [email protected]