หนังสือเดินทางไทย

หนังสือเดินทางไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 52,174 view

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

      การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะใช้ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับข้อมูลในประเทศฟินแลนด์/เอสโตเนีย หากผู้ยื่นคำร้องต้องการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่ไทยให้เรียบร้อยก่อน  และควรขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนที่เล่มเดิมจะหมดอายุ

การยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

     1.   นัดหมายเวลาล่วงหน้าโดยการส่ง SMS ไปที่หมายเลข  +๓๕๘ ๔๕ ๑๘๓๕๙๐๐   โดยแนบรูปบัตรประจำตัวประชาชนไทย และหนังสือเดินทางเล่มเดิมไปด้วย

     2.   มายื่นคำร้องด้วยตนเองเพราะต้องเก็บลายนิ้วมือ ถ่ายรูป สแกนม่านตา และวัดส่วนสูง ตามเวลาที่ท่านได้นัดหมายไว้ (ประมาณ 15-20 นาทีต่อคน) 

     3.   ระยะเวลาในการผลิตหนังสือเดินทางประมาณ 3 - 4 สัปดาห์ จึงไม่ควรวางแผนเดินทางก่อนได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่

     4.   ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี จำนวน 35 ยูโร (โอนเข้าบัญชีธนาคาร) และหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี จำนวน 50 ยูโร (โอนเข้าบัญชีธนาคาร) หากส่งกลับทางไปรษณีย์ เมื่อหนังสือเดินทางเล่มใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งข้อความแจ้งให้ทราบเพื่อชำระค่าส่งออนไลน์ที่เว็บไซด์ https://posti.fi/ ตามตัวอย่างรายละเอียดการชำระเงินที่นี่

     5.   ประกาศ เรื่อง การเปิดให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางอายุไม่เกิน 10 ปี สำหรับบุคคลทั่วไป ที่นี่

 

แบบฟอร์มที่ต้องกรอก

      1.   คำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 แผ่น  กรอกข้อความให้ครบทุกช่อง  แบบฟอร์มสำหรับกรอก Download ที่นี่

      2.   บันทึกสอบสวนจำนวน 1 ชุด พร้อมใบแจ้งความจากสถานีตำรวจท้องถิ่นกรณีหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันสูญหาย แบบฟอร์มสำหรับกรอก Download ที่นี่

เอกสารประกอบสำหรับหนังสือเดินทางเล่มแรกของเด็กที่เกิดในประเทศฟินแลนด์/เอสโตเนีย

      1. สูติบัตรไทยฉบับจริง กรณีที่ยังไม่มีสูติบัตรจะต้องแจ้งเกิดเพื่อขอสูติบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อน

​      2. หนังสือเดินทางของบิดา มารดา 

      3. บัตรประชาชนไทยของบิดา มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 

      4. ผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมให้บุตรมีหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บิดา – มารดา ปกครองบุตรร่วมกัน

     1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน 

     2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย กรณีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตรฉบับจริง

     3. ทะเบียนบ้านไทย (กรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือย้ายที่อยู่ใหม่)

     4. หนังสือเดินทางของบิดา มารดา    

     5. บัตรประชาชนไทยของบิดา มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) 

     6. ผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมให้บุตรมีหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

     7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บิดาหรือมารดาเป็นผู้ปกครองบุตรฝ่ายเดียวเนื่องจากหย่า หรือ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

     1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน 

     2.  บัตรประจำตัวประชาชนไทย กรณีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตรฉบับจริง

     3.  ทะเบียนบ้านไทย กรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือย้ายที่อยู่ใหม่

     4.  หนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดาที่เป็นผู้ปกครองบุตร หรือบัตรประชาชนไทยของบิดา มารดาที่เป็นผู้ปกครองบุตร

     5.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 

     6.  ใบปกครองบุตร (ป.ค.14)  กรณี บิดา-มารดา ไม่เคยจดทะเบียนสมรส

     7.  บันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร กรณี บิดา-มารดา ได้จดทะเบียนหย่า

     8.  ผู้ปกครองต้องมาลงนามให้ความยินยอมให้บุตรมีหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางของบุคคลบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปี ขึ้นไป)

หากมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ได้

     1.   หนังสือเดินทางฉบับเดิม 

     2.   มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุการใช้งาน หากไม่มีบัตรประชาชนจะไม่สามารถขอหนังสือเดินทางไทยได้

     3.   มีชื่อในทะเบียนบ้านไทย 

     4.   Virkatodistus  จาก Maistraatti กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่น ชื่อ หรือนามสกุล ไม่ตรงตามหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

     5.   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน